Partijgenoot Flip Tengnagel koninklijk onderscheiden

26 april 2019 – Met gepaste trots willen fractie en bestuur van Maarssen 2000 onze partijgenoot Flip Tengnagel feliciteren met zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de onderscheiding uit handen van waarnemend burgemeester Yvonne van Mastrigt op vrijdag 26 april 2019.
Hieronder de volledige tekst behorende bij de onderscheiding:

De heer Tengnagel is onderscheiden omdat hij zich al meer dan 40 jaar inzet voor de leefbaarheid van Maarssenbroek en voor voetbalvereniging OSM’75 in het bijzonder. Vanaf 1976 is Tengnagel bij deze voetbalvereniging, met 675 leden, als vrijwilliger actief in verschillende functies: bestuurslid, elftalbegeleider, wedstrijdsecretaris, toernooiorganisator, trainer, verzorger, scheidsrechter en hoofd van het onderhoudsteam. Tot juli 2018 was hij ook nog terreinmeester. Voor buitenschoolse opvang Kakelbont Kids – die een ruimte huurt bij OSM’75 – stond hij altijd klaar en zorgde hij ervoor dat het terrein piekfijn in orde was.
Van 1987 tot 2016 was hij sportcoördinator bij het Contact Oud-Mariniers en medeorganisator van “reünie met Sport en Spel”, alsmede medeorganisator en wedstrijdsecretaris van de oriëntatieloop senioren.
Ook in de politiek was Tengnagel actief: als steunfractie/burgerlid (v.a. 2009) en commissielid (v.a. 2015). Daarnaast is Tengnagel sinds 2013 lid van het screenteam van de Voedselbank Stichtse Vecht. Hij is medeverantwoordelijk voor 50 gezinnen en regelt de uitgifte van voedselpakketten. Hierbij helpt hij anderen om hun administratieve en financiële situatie te verbeteren.
Daarnaast is hij sinds 2011 medeorganisator en initiatiefnemer van de burendag in de wijk Duivenkamp in Maarssenbroek.

Rechtspositie inwoners weer in het gedrang

5 okt. 2018 – Maarssen 2000 heeft vragen gesteld over de wijze waarop inwoners geïnformeerd worden over het ontwerpbestemmingsplan Bisonspoor 2020. De beantwoording van de vragen laat zien dat slechts een aantal wijken in Maarssenbroek van een wijkbrief zijn voorzien. Op de vraag of andere inwoners van Maarssenbroek ook actief geïnformeerd worden over de te bouwen hoogbouwflats van 70 m hoog, is het antwoord dat inwoners deze kunnen vinden op de website van Bisonspoor 2020 .
Maarssen 2000 constateert dat de berichtgeving op de website Bisonspoor 2020 onder het kopje reageren wel erg summier is. Er staat geen enkele verwijzing naar hoe inwoners zienswijzen kunnen indienen. Ook op de gemeentelijke website onder ontwerpbestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor staat ook niet uitgelegd hoe men zienswijzen zou kunnen indienen.
De fractie van Maarssen 2000 vindt dat een kwalijke zaak. Inwoners moeten te ver grasduinen op de website om te achterhalen hoe men een zienswijze kan indienen.
Zo zet je inwoners niet in hun rechtspositie, aldus Maarssen 2000. Dat geeft inwoners terecht het gevoel dat ze zich niet gezien en gehoord voelen. Inwoners hebben het recht op informatie, dat is een actieve zorgplicht van de gemeente.

Maarssen 2000 zal bij het College vragen de termijn op te rekken, omdat zij van mening is dat inwoners niet behoorlijk zijn geïnformeerd over de procedure.

Bezoek wijktafel Duivenkamp

Maarssen 2000 probeert zo veel mogelijk bewonersbijeenkomsten bij te wonen om zo een vinger aan de pols te houden. Primla Jaipal bezocht de wijktafel van Duivenkamp en maakte onderstaand verslag:

Vier keer per jaar komt de wijkcommissie van Duivenkamp bij elkaar om te vergaderen. Op donderdag 13 september 2018 moest de vergadering het doen zonder de aanwezigheid van de wijkagent Sonja en de gebiedsregisseur Foka der Nederlanden van de gemeente. Twaalf bewoners waren aanwezig om een aantal onderwerpen te bespreken die in de wijk spelen. Mario van Dijk (commissielid PvdA) en Primla Jaipal (steunfractielid Maarssen2000) waren als toehoorders aanwezig bij deze wijktafel.
(meer…)

Schriftelijke vragen: Jagen op Jaagpad OpBuuren

Een jaagpad is een pad waar met tegenwind schepen voortgetrokken werden. Dit ‘jagen’ werd door paard of menskracht gedaan. Maarssen 2000 was blij toen het College in juni 2017 besloot dat het Jaagpad in OpBuuren om cultuurhistorische waarde bewaard moest blijven. De projectontwikkelaar werd verzocht om het Jaagpad uiterlijk in juli 2017 in ere te herstellen.
Nu, een jaar later, is het pad afgezet en alleen bereikbaar via een hekje waarop aangegeven staat dat het ‘privé-eigendom’ betreft. Het pad zelf is verworden tot een jungle. Het cultuurhistorische pad is overwoekerd in het groen en zeker niet toegangsvriendelijk. Reden voor Maarssen 2000 om vragen te stellen aan de verantwoordelijk wethouder.

Maarssen 2000 heeft naar aanleiding van eigen waarneming gezien dat het pad afgeschermd is door een klaphekje met daarop aangegeven dat het hier om privé-eigendom gaat en alleen betreden mag worden tussen zonsopgang en

 

(meer…)

Maarssen2000 stelt schriftelijke vragen over wachttijd Woningnet

Naar aanleiding van een publicatie in het AD heeft Maarssen 2000 vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders.
Uit het artikel blijkt dat de gemiddelde wachttijd om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning in Stichtse Vecht nu zo’n 12 jaar is. Uit cijfers (in bezit van Maarssen 2000) blijkt dat de wachttijd in een paar jaar tijd opgelopen is van 8 naar 12 jaar gemiddeld. Volgens woningcorporatie Portaal is de oorzaak hiervan het ontbreken van bouwlocaties voor sociale huurwoningen. Volgens Portaal moet de gemeente daar veel meer energie in gaan steken.
Maarssen 2000 wil graag weten of de genoemde wachttijd klopt en waardoor deze zo is opgelopen. Ook wil Maarssen 2000 weten of er -versneld- onderzoek is naar het bouwrijp maken van locaties, zoals overtollige schoolgebouwen en aanpassen van leegstaande kantoorruimte.
Heeft u zelf ervaring met de wachttijd, positief dan wel negatief. Bericht het ons via: arjan.kroon@maarssen2000.nl.

(meer…)

Technische vragen openstelling speeltuin Kamelenspoor

Naar aanleiding van het vervroegd opengaan van de speelplaats in Kamelenspoor ter hoogte van huisnummer 356 heeft de fractie van Maarssen 2000 een aantal technische vragen:

 • Heeft er voor het openstellen van de speelplaats, conform de voorschriften in het WAS, een keuring door een inspecteur plaatsgevonden?
 • Zo ja, is daar dan een aantekening van in het logboek of vormvrij dossier?
 • Door wie werd de inspectie uitgevoerd? Is dat een aki bevoegde instelling of persoon?
 • Zijn er procedurevoorschriften voor het traject herinrichting en heropening speelplaatsen?
 • Zijn er richtlijnen vastgesteld als het gaat om de keuze van ondergrond bij speelplaatsen?
 • Wat is de norm ten aanzien van de maximale valhoogtes of opvangcapaciteit als het gaat om (kunst)gras, valzand, doorlatende rubbermatten of rubbertegels?
  Graag per materiaalsoort de maximale valhoogte omschrijven?
 • Welke richtlijnen zijn er als het gaat om maaiafstand tot gevoelige onderdelen van speeltoestellen?
 • Welke richtlijnen zijn er als het gaat om plaatsing van houten speeltoestellen t.a.v. ondergrond keuze?
 • Welke richtlijnen zijn er om te voorkomen dat er waterplassen op de speelplek ontstaan?
 • Zijn er bijvoorbeeld richtlijnen voor het inrichten van de loopgedeelten rondom draaitoestellen i.v.m. slijtage en kuilvorming.
 • Zijn er richtlijnen waar een glijbaan in mag landen?
 • Beschikt de gemeente over een speeltoestellen beheerplan?
 • Welke garantieafspraken zijn gemaakt met het oog op levensduur van speeltoestellen?
 • Worden door de ontwerper/installateur/aannemer de richtlijnen meegenomen en nageleefd?
 • Zijn er toezichtkaders en procedures afgesproken in dit proces van ontwerp tot implementatie?
 • Worden er conform voorschriften WAS mei 2016 van alle speeltoestellen en speelplaatsen logboeken bijgehouden?

Namens de fractie van Maarsen 2000
Riëtte Habes.