Doel bereikt met motie bij afvalscheiding

Wethouder van Dort omarmt de in de commissie Fysiek Domein van 16 januari jl. door Maarssen 2000 ingebrachte motie over ‘een betere communicatie bij het omgekeerd inzamelen van huishoudelijk afval’.

Maarssen 2000 commissielid Roy de Pijper is blij dat door zijn inbreng ouderen en inwoners voor wie het scheiden van het dagelijkse afval niet meer eenvoudig is, geholpen gaan worden. In de motie pleit Maarssen 2000 voor een specifiek op deze doelgroep gerichte aangepaste vorm van communicatie.
Afvalcoaches gaan bewoners, die wat extra uitleg of hulp nodig hebben, persoonlijk ondersteunen. Niet met een folder maar echt persoonlijke uitleg geven over het scheiden van afval op een juiste manier.

De wethouder is blij met de motie. Als de gemeenteraad in de vergadering van 30 januari deze motie aanneemt, kan wethouder van Dort er mee aan de slag. Voor de uit Breukelen afkomstige Roy de Pijper een mooi resultaat in zijn nog jonge politieke carrière.

Maarssen 2000 helpt!

24 dec. 2017 – De gemeenteraadsverkiezing in maart is voor veel politieke partijen een tijd van vertellen hoe belangrijk en goed of de partij wel niet is. Maarssen 2000 start de campagnetijd door juist andere te vertellen hoe goed of zij zijn! Zaterdag 23 december hebben de medewerkers van de thuiszorg afdeling Maarssen buitengebied (Careyn) op eigen initiatief een kerstbrunch voor alle cliënten en hun mantelzorgers van deze afdeling georganiseerd. Maarssen 2000 ondersteunt hun initiatief.

Dagelijks staan ze klaar, weer of geen weer, weekend of feestdag, de 18 medewerkers van Careyn Thuiszorg Maarssen-buiten. Elke dag weer hebben zo’n 70 bewoners uit alleen al Maarssen-dorp, Tienhoven en Oud-Zuilen hulp nodig bij opstaan, wassen, medicijnen innemen en wat al niet meer. De medewerkers doen dit met veel liefde en passie.

Voor Maarssen 2000 zijn hulpverleners en mantelzorgers heel belangrijk. Door hun inzet kunnen mensen langer in het eigen huis blijven wonen, is er aandacht voor de eenzame bewoner in onze gemeente. Deze hulpverleners doen dit werk of het ‘de gewoonste zaak van de wereld’ is. Maarssen 2000 waardeert hun inzet en staat voor hun belangen.

Veel geld gaat er vanuit de verkiezingskas naar drukwerk, pennen en andere reclamemiddelen. Alleen maar om te zeggen hoe goed je als politieke partij wel niet bent. De lokale politieke partij Maarssen 2000 heeft er voor gekozen juist een deel van dat geld te besteden om die hulpverleners nou eens te vertellen hoe goed zij eigenlijk zijn.

Toen Maarssen 2000 hoorde van het initiatief vanuit de medewerkers om iets te doen voor hun cliënten en hun mantelzorgers, maar daar de financiële middelen niet toereikend voor waren, heeft dan ook gelijk haar steun en medewerking toegezegd. De fractieleden van Maarssen 2000 helpen mee met gezellige samenzijn. Maarssen 2000, sociaal & betrokken!

Klik hier voor het videoverslag.

Nota “Sterke Basis” aangenomen

20 dec. 2017 – In de raadsvergadering van 19 december is de Nota Sterke Basis unaniem aangenomen. Er komt geld om projecten te financieren, die de zorg nog dichter bij de inwoners gaan organiseren. Het is van belang om te weten welke inwoner nog niet goed in beeld is en wat hun hulpvragen zijn. We willen problemen en zorgen zien te voorkomen of ze tijdig in beeld hebben, zodat erger kan worden voorkomen.

In Stichtse Vecht wordt al heel veel gedaan door inwonersgroepen, kerken, scholen, sportverenigingen, welzijn- en zorgorganisaties. Toch weten we van zo’n 10% van de inwoners de zorg- of hulpbehoefte niet; waar ze het beste mee geholpen kunnen worden, of waar ze een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Deze mensen vallen tussen wal en schip en juist zij moeten beter in beeld komen.

De politiek heeft zich er sterk voor gemaakt dat er nu ruim, maar door de gemeenteraad controleerbaar, geld komt om met nieuwe manieren een meer zorgzame samenleving te realiseren. Met het raadsbesluit is een budget van bijna 8 ton gemoeid voor de komende twee jaar. De politiek wil daarmee inwoners, lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties uitdagen op nieuwe wijze zorg in eigen wijk of buurt van de grond te krijgen. Samen met en vóór de inwoner, werken aan een Sterke Basis.

De raad van Stichtse Vecht heeft, onder aanvoering van Maarssen 2000 en PvdA SV, eindelijk de politieke verschillen aan de kant kunnen zetten en is gezamenlijk aan de slag gegaan om nu eens echt de zorgvraag van inwoners centraal te stellen en daarmee als raad haar eigen weg bewandeld. Zij ging daarmee in tegen het besluit van het college, waarmee voor de zomer besloten werd een andere koers te gaan varen. Er was politieke wil en lef van de gemeenteraad voor nodig, aldus Riëtte Habes (commissielid Maarssen 2000 Sociaal Domein), om daar tegenin te sturen.
Ook is het gelukt om zowel de inwoners als de maatschappelijke organisaties uitgebreid mee te laten denken. Uiteindelijk stond daardoor de nota Sterke Basis als hamerstuk op de raadsagenda.

Dit alles werd mogelijk door de professionele procesbegeleiding van de ambtelijke ondersteuning. In 3 maanden tijd passend beleid neerzetten, dat is in de kronieken van Stichtse Vecht nog nooit voorgekomen. Deze inzet verdient daarom lovende woorden en die zijn tijdens de raadsvergadering dan ook uitgesproken, want alle fracties hadden aangegeven bij dit hamerstuk toch wel even het woord te willen voeren.

Brief aan staatssecretaris over besteding geld “Kinderen in armoede”

6 okt. 2017 – De fractie van Maarssen 2000 heeft een brief gestuurd naar de staatssecretaris van SZW over het besluit van de gemeenteraad van Stichtse Vecht van 26 september 2017, over de € 201.116,- die de gemeente Stichtse Vecht van het Rijk heeft ontvangen voor Kinderen in armoede.
De raad heeft besloten deze gelden toe te voegen aan het budget bijzonder bijstand en daarmee een deel van het gat, dat daar dit jaar valt, van € 242.00,- op te vullen.

De fractie van Maarssen 2000 heeft twijfels of het raadsbesluit voldoet aan de beleidsuitgangspunten van de staatsecretaris en beleidsafspraken tussen Rijk en de VNG. In de beleidsafspraken met de VNG staat letterlijk ‘Het is van belang dat de huidige middelen voor armoedebestrijding onder kinderen door gemeenten onverminderd wordt voortgezet. De extra middelen dienen als aanvullende impuls bovenop de reeds bestaande financiële middelen”.
De fractie van Maarssen 2000 is van mening dat met dit besluit het geld op de grote hoop gegooid wordt en dat het dus niet voor de bestrijding van Armoede onder kinderen gebruikt wordt.

Aan de staatssecretaris wordt gevraagd het raadsbesluit te onderzoeken en eventueel stappen te ondernemen waardoor de extra gelden ten goede komt aan de groep waar het voor bedoeld is, Kinderen in Armoede.

Link naar de brief

Zorg voor goede zorg

De inwoner moet krijgen waar hij recht op heeft. Maarssen 2000 omarmt het ongelijkheidsbeginsel, want ieder mens is anders, maar verdient een gelijke kans en behoorlijk maatwerk!

De geestelijke gezondheidszorg van jongeren tot 18 was voorheen een landelijke taak. Deze taak is nu terecht gekomen bij de gemeente. Maarssen 2000 ziet dat door de uitvoering zoals gemeente Stichtse Vecht dit doet, de problemen voor de jeugd eerder groter dan kleiner is geworden.

Geld dat de gemeente ontvangt voor minimabeleid en zorg niet gaan besteden aan bijvoorbeeld lantaarnpalen! Geld ontvangen voor ‘zorg’ anders besteden dan voor die zorg, is voor Maarssen 2000 onacceptabel.

Jong of oud, met of zonder beperking wie hulp nodig heeft, kan op passende hulp rekenen. We hebben oog voor jou als mens! Iedereen telt mee en mag meedoen. We zetten ons in voor een inclusieve samenleving. Het hebben van een functiebeperking, mag geen belemmering meer zijn om mee te doen.