De woningbouw in Stichtse Vecht heeft zich de afgelopen jaren gekenmerkt door de realisatie van duurdere koopwoningen. Maarssen 2000 vindt dat iedereen, jong, oud, gevestigd of starter in Stichtse Vecht moet kunnen wonen. Vooral bouwen van goedkope huurwoningen en goedkope en middel dure koopwoningen in alle kernen is onze inzet. Vermindering van de huidige sociale woningvoorraad is voor Maarssen 2000 onbespreekbaar! 30% sociale woningbouw is wat Maarssen 2000 betreft een harde eis. Levensloopbestendig maken van huizen en wonen met zorg zijn daarbij hard nodig.

Echter ziet Maarssen 2000 dit niet gebeuren door alle open ruimten in de kernen maar te gaan volbouwen. Daarmee neemt het woongenot te veel af.

Daarom kan het nodig zijn dat de huidige grenzen van onze kernen, verruimd worden ten behoeve van woningbouw. Dit natuurlijk wel door zorgvuldig om te gaan in behoud van natuurgebieden en authenticiteit van de kernen.

Ontmoeten in de wijk is met de toenemende vergrijzing en eenzaamheid een belangrijk thema. Maarssen 2000 zet zich in om voor iedere kern een dorpshuis, huiskamer of wijkcentrum te realiseren. Het kunnen ontmoeten en elkaar kunnen helpen staat voor Maarsen 2000 centraal.